Revisions Mèdiques“L’objectiu global d’aquest despatx, el nostre objectiu, és bàsicament triple: en primer lloc, curar o millorar al màxim les patologies que ja s’han produït; en segon lloc, prevenir totes aquelles patologies amb els nostres reconeixements sistemàtics, i, en tercer lloc, potenciar la qualitat de vida amb el nostre programa Medicina per a la Salut.

Quant a la prevenció, que constitueix el nostre segon objectiu, som absolutament pioners. Deuen ser molt pocs els metges de capçalera que al seu despatx tinguin un equip informatitzat i de primeríssim nivell per fer els reconeixements sistemàtics. Nosaltres no som pioners en fer aquests reconeixements: hi ha molts centres que els fan i, en alguns aspectes, de manera més completa, ja que, com que en general són centres grans, tenen més infraestructura i poden oferir complements al nostre reconeixement sistemàtic essencial, com serien un estudi oftalmològic i la graduació de la vista o un estudi d’audició amb audiometria.

On nosaltres som pioners és en el fet que el reconeixements sistemàtic el fa el mateix metge de capçalera (el Dr. Xercavins o el Dr. Diéguez). Aquesta n’és l’essència. El mateix metge que porta el pacient, que el coneix des de fa anys, el mateix que li respon un dia festiu per mòbil… Aquest metge, nosaltres, som els qui estudiem el pacient amb els aparells específics. I amb un pacient ens entretenim més amb el Doppler, ja que sabem que té un problema vascular, mentre que amb l’altre insistim més en l’espirografia, perquè els darrers mesos l’hem assistit per diverses bronquitis, etc.

Així doncs, es tracta d’un reconeixement sistemàtic “viu”. No pas estàndard i rutinari. A cada pacient se li fa “tot” però a cada un se li fa “més que tot”, ja que el coneixem i sabem quines patologies sofreix, el seu historial… En definitiva, som el seu metge de capçalera.

A Barcelona hi ha centres excel·lents que duen a terme reconeixements sistemàtics. Podria ser que fins i tot fossin millors que nosaltres (tot i que ens esforcem sempre perquè no sigui així). Però ni que així fos, difícilment ens podrien superar en benefici per al pacient, ja que nosaltres som el seu metge de capçalera. Per aquesta raó només fem reconeixements sistemàtics als nostres pacients i mai a col·lectius o a empreses. Les nostres revisions mèdiques són un servei exclusiu per als nostres pacients. I el benefici que els aporten per a la salut és tal que gairebé no entendríem la nostra labor assistencial sense dur-los a terme.

Resum de les característiques essencials dels nostres reconeixements sistemàtics: són eminentment pràctics i eficaços quant a la salut elemental, la prevenció del càncer, l’exploració cardiològica, pulmonar, circulatòria…

Gràcies a les últimes tecnologies, tot es fa sense molèsties i amb molta rapidesa, en aproximadament una hora. I, hi insisteixo, tot ho fa el mateix metge que porta i coneix el pacient, el Dr. Diéguez o jo, fet que ens permet valorar els petits canvis a favor o en contra que es vagin produint al llarg del temps.”

Pautes aconsellades per als reconeixements sistemàtics:

  • Als 14 anys: primer reconeixement sistemàtic. Ens permet una primera valoració, veure aspectes del desenvolupament cardíac, pulmonar, etc. També és molt interessant per valorar un determinat enfocament esportiu, etc.
  • Als 18 anys: segon reconeixement sistemàtic. Ens permet valorar el desenvolupament intern assolit i avaluar el creixement dels òrgans vitals, així com plantejar noves pautes esportives, etc.
  • Als 25 anys: tercer reconeixement sistemàtic. Ens permet seguir l’evolució del desenvolupament.
  • Dels 25 als 40 anys: s’aconsella fer-se un reconeixement sistemàtic cada dos anys.
  • Dels 40 als 65 anys: aconsellem fer-se un reconeixement sistemàtic cada any.
  • A partir dels 65 anys: és molt útil fer-se’n un cada mig any.

A l’edat juvenil aconsellem als joves que practiquen molt d’esport que es facin un reconeixement sistemàtic l’any o cada mig any. A partir dels 30 o 35 anys, és molt aconsellable fer-se’n un cada any per a les persones amb estrès acusat, executius, directors d’empresa, etc.

La freqüència també ha d’augmentar (anual o cada mig any), i per a tota la vida, en el cas d’aquelles persones que tinguin un factor de risc d’arteriosclerosi: sobrepès, hipertensió, colesterol elevat, fumadors, persones de vida sedentària, etc. I l’esmentat estrès. I encara està més indicat augmentar la freqüència en aquells pacients que presentin diversos d’aquests factors de risc.

Amb tot el que acabo d’exposar, esperem afegir a la nostra vocació mèdica els avenços i les tecnologies que li facin possible a aquella desenvolupar-se plenament en un entorn àgil i eficaç al servei dels nostres pacients, així com desenvolupar amb plenitud la nostra vocació mèdica.
Dr. Xercavins